ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶူးသွၼ်

Shan Dictionary
တၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႇၵႅမ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
OpenDR
လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၢႆႇထီႇ
Tai Load
တၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႇၵႅမ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
Bing
ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢေႇဢၢႆႇ (AI) တႃႇၶူးသွၼ်
Google Translate
ဢႅပ်ႉပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ
ChatGPT
ဢႅပ်ႉဢေႇဢၢႆႇပုၼ်ႈတႃႇႁႃၶေႃႈမုၼ်း