လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ၊ လွင်ႈမူတ်းသႂ်တူဝ်ၶိင်း

Date:

ပိုၼ်ၽႄႈ

လွင်ႈၼုင်ႈမႆ ၵူၼ်းၸၢႆး

  • ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆး ႁႂ်ႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈ ၵႅပ်ႈလႅပ်ႈမူတ်းသႂ်

လွင်ႈၼုင်ႈမႆ ၵူၼ်းယိင်း

  • ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆး ႁႂ်ႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈ ၵႅပ်ႈလႅပ်ႈမူတ်းသႂ်

လွင်ႈမူတ်းသႂ်တူဝ်ၶိင်း

  • တေလႆႈၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ
  • တေလႆႈၵႅတ်းၵၢပ်ႇၼဵပ်ႉတိၼ် ၼဵပ်ႉမိုဝ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ