လွၵ်းလၢႆးသွၼ်

Date:

ပိုၼ်ၽႄႈ

  • တွၼ်ႈတႃႇတေသူႇၸူးထိုင်လႆႈ ၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်း၊ ၶေႃႈမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းတေၸႂ်ႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတႆး ပဵၼ်ပိူင်လူင်၊ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ လႄႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတၢင်ႇဢၼ် ပဵၼ်ၵႅမ်သေ သွၼ်ၵႂႃႇ။
  • တေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးဢၼ်ဢဝ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် (Learner-Centre)၊ ႁွင်ႈႁဵၼ်းမီးလွင်ႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ၊ ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄတၢင်းႁူႉတူဝ်ထူပ်း လႄႈ လွင်ႈၽိုၵ်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်း ၼႂ်းႁွင်ႈ ႁဵၼ်းသေ သွၼ်ၵႂႃႇ။ 
  • တေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပၼ်ၼႃႈၵၢၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ၊ ၽိုၵ်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်း၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသေသွၼ်ၵႂႃႇ။
  • တေသၢင်ႈပဵၼ်ၸုမ်းပဵၼ်ၵေႃသေ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁဵၼ်းႁူႉၵႂႃႇ။
  • တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ၊ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉ လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးလႂ်ပၢႆးၼၼ်ႉသေ မႃးၸႅၵ်ႇၽႄပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ။
  • လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလွၵ်းလၢႆးသွၼ် တီႈၶူၼ်းသွၼ်၊ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် တီႈတူဝ်ၶူးသွၼ် ၶဝ်သေ ႁဵၼ်းႁူႉၵႂႃႇ။