ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ

Date:

ပိုၼ်ၽႄႈ

လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်သွၼ် 50%

 1. ပၢင်ထတ်းသၢင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မိူဝ်ႈပႆႇသွၼ် – Pretest
 2. Core Subject – ၽႃႇသႃႇလၵ်း
  ● လွင်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း – Attendance
  ● လွင်ႈတင်ႈၸႂ်ႁဵၼ်း လႄႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ် – Class Participation and Engagement
  ● Homework
  ● Quiz
  ● Midterm
  ● Project
  ● Finial Test
 3. ပၢင်ထတ်းသၢင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ဝၢႆးပၢင်သွၼ် – Posttest
 4. ၽိုၵ်းၵၢၼ် – Practicum Teaching

ဢဝ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ပဵၼ်လၵ်း – Pretest & Posttest

SubjectPretestPosttest
Lesson Planning1590

ဢဝ်ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ ပဵၼ်လၵ်း – Class Grade

SubjectAttendanceParticipationHomeworkQuizMidtermProjectFinial TestTotal
Lesson Planning        

လၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇမၢတ်ႈ လူင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်သွၼ် -Academic Grading Scale

ၶပ်ႉၼပ်ႉပဵၼ် %ပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈပဵၼ်ၶိူင်ႈမၢႆ – Grade
190% – 100%ၶိုၵ်ႉတွၼ်း – ExemplaryA
280% -89%ၶႅမ်ႉ – ExcellentB+
370% – 79%လီ – GoodB
460% – 69%ပၢၼ်ၵၢင် – StandardC
559% လူင်းတႂ်ႈတူၵ်းD

ၾိင်ႈယၢမ်ႈ၊ လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း 50%


● ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ (လွင်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်း၊ တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ)
● လွင်ႈမူတ်းသႂ်တူဝ်ၶိင်း (လွင်ႈၼုင်ႈမႆ၊ ၵၢၼ်လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်း)
● လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် မေႃၸွႆႈထႅမ်၊ မေႃၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ- Teamwork (ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼွၵ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်း – မူတ်းသႂ်၊ ႁုင်မိုဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်)

လၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇမၢတ်ႈ ၾိင်ႈယၢမ်ႈ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း

ၶပ်ႉပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈပဵၼ်ၶိူင်ႈမၢႆ – Grade
14ၶႅမ်ႉA
23လီB+
32ပၢၼ်ၵၢင်B
41လီမူၼ်ႉမႄးC
50ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈD