ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵၼ်း

Date:

ပိုၼ်ၽႄႈ

ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း

ၶၢဝ်းယၢမ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်
5:00လုၵ်ႉ
5:30ၽိုၵ်းသၢၼ်း
7:30ၵိၼ်ၶဝ်ႈ
8:25  – 11:30ၶဝ်ႈထႅဝ် တၢင်ႇၸွမ်ႇပိဝ် ၶဝ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်း
လိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း
13:00 – 15:30ႁဵၼ်း
လိုဝ်ႈ ၊ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း လဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ
18:30ၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ
19:00 – 21:00ႁဵၼ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ
22:00ယင်ႉလိုဝ်ႈ ၊ ၼွၼ်း
ဝၼ်းသဝ်ပွတ်းၼႂ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း

ဝၼ်းလိုဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

ဝၼ်းသဝ်ပွတ်းဝၼ်း ၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်း ၊ ဝၼ်းလိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်