ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈႁဵၼ်း

Date:

ပိုၼ်ၽႄႈ

  • ထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းဝႂ်တၢင်ႇၶဝ်ႈႁဵၼ်း၊ သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈသေ သူင်ႇထိုင်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇဝၼ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ
  • လိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် (1) ၽိုၼ်
    • ၶူးသွၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း – တေလႆႈဢဝ်လိၵ်ႉၵမ်ႉထႅမ် ႁူဝ်ၼႃႈၶူး
    • ၶူးပရႁိတ – တေလႆႈဢဝ်လိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း
    • ၶူးတူင်ႇဝူင်း – တေလႆႈဢဝ်လိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ပူႈၵၢင်ႉ