ၽိုၵ်းၵၢၼ်

Date:

ပိုၼ်ၽႄႈ

  • လွင်ႈၽိုၵ်းသွၼ်ႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်း (Practicum teaching) ၼႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ် ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇတေယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ။

9.1. ဢွင်ႈတီႈၽိုၵ်းသွၼ်

  • ဢွင်ႈတီႈၽိုၵ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း တၢင်းလတ်း၊ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း။

9.2. ၶၢဝ်းတၢင်းၽိုၵ်းသွၼ်

  • ၼိုင်ႈပီ

9.3. ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇၽိုၵ်းသွၼ်

  • ဝၢႆးသေလူင်းၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၽိုၼ်လၢႆးငၢၼ်း ၽွၼ်းၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း တူဝ်ထူပ်းတၢင်ႇထိုင်ၶူးသွၼ် (Report)၊ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပဵၼ် ပႃႇဝႃႇပွႆႉ (PowerPoint) သေ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄပႃး။