ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ

Date:

ပိုၼ်ၽႄႈ

ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် –

  • ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်သူၼ်ၸႂ် ႁဵတ်းၶူးသွၼ် ၵူႈၵေႃႉ တႄႇဢဝ်ဢႃႇယူႉ 18-40 ပီ။
  • ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ပဵၼ်ၶူးသွၼ်သေ ၶႂ်ႈထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးၶူးသွၼ် ။
  • ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မေႃတႅမ်ႈ၊ မေႃဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးလီလီ ။
  • ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မီးငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်လူ၊ ၵၢၼ်တႅမ်ႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ။
  • ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မီးလွင်ႈသူၼ်ၸႂ် ပႃးဝႃႇသၼႃႇ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ။
  • ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မီးပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉၶၢဝ်းယၢဝ်း ။
  • ဝၢႆးသေပၢင်သွၼ်ယဝ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႉဢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းလႆႈၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း တီႈဢေႇသုတ်း 2 ပီ ။
  • မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်လႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်သွၼ် (6) လိူၼ် တေႃႇပၢင် သွၼ်ပေႃး သုတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈထိုင်တီႈ။