ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး

Date:

ပိုၼ်ၽႄႈ

ပိုၼ်းလင်

ၸွမ်းၼင်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးလၵ်းၼမ်း တႃႇပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ မီးတၢင်းႁူႉ တႃႇပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇသေ ႁူမ်ႈပူၵ်းပွင်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ၊ တမ်းဝၢင်းပေႃႇလသီႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵေႃႇသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း ပိုတ်ႇသွၼ်တႄႇဢဝ် ၸၼ်ႉဢွၼ် ထိုင် ၸၼ်ႉၸွမ်သေ ႁပ်ႉသွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႇပိူင်ႇၼႂ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈပီ 1998 တေႃႇ ထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ဢဝ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး ပဵၼ်လၵ်းသေ ပူၵ်းပွင်သွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈတႆး၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ထႆး၊ ပိုၼ်း၊ ပၢႆးၼပ်ႉ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ၊ မီးပိုၼ်ႉႁူႉ တၢင်းမေႃ၊ ပေႉတူဝ်၊ မေႃဢွၼ်ႁူဝ် ပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆးမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၵ်းၼမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝႃႈ “လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈၶဝ်ႈထိုင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းလင်” ၼႆ ၼၼ်ႉလႄႈ သင်၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈ မီးလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ႁႂ်ႈငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ တၢင်းလူဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပူၵ်းပွင်ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ ၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်း၊ တေမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉယမ်၊ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇလီမီးၶူး သွၼ် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ၊ ပေႉတူဝ်၊ တူဝ်ႈတၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵွၼ်းၼမ်းပွင်သၢင်ႈ ၵႂႃႇလႆႈလီလီ ယူႇယဝ်ႉ။ ၼႆလႄႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸင်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶပ်းၶိုင် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် ၼႆႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်၊ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ် ၼႂ်းႁူင်း ႁဵၼ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတႆး ပဵၼ်ပိူင်လူင်ယဝ်ႉ။

တႃႈမုင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

တႃႇပဵၼ်မႃးႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်၊ ၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းပွင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်။

ယိူင်းဢၢၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း

 • ၼင်ႇႁိုဝ်ၶူးသွၼ် တေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်လွင်ႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်သေ မေႃဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇတူင်ႇဝူင်း
 • ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃးၶူးသွၼ် ဢၼ်ဝႆႉၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ (Learner-Center) သေ ပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း
 • ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃးၶူးသွၼ် ဢၼ်မေႃၼမ်းၼႃႈၶူးသွၼ် ၽၢႆႇလွၵ်းလၢႆးသွၼ် လႄႈ ၽူႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်
 • ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃးၶူးသွၼ် ဢၼ်ႁၵ်ႉၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉယူႇတႃႇသေႇ
 • ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃးၶူးသွၼ် ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇၼႂ်းၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်

ပၢႆးဝူၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း

လွၼ်ႉၵႅၼ်လွင်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ၊ ပေႉတူဝ်သေ ပဵၼ်မႃးၵူၼ်းမိူင်းလီ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶူးသွၼ်။

လွင်ႈမုင်ႈမွင်းႁူင်းႁဵၼ်း

ဝၢႆးသေယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၶူးသွၼ်တေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ-

 • လူင်ႉလႅၼ်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉ လွင်ႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်
 • ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႉဢၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉယႃႇတႃႇသေႇ
 • မီးၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉၽႄႈသၢင်ႈ၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈၶူင်သၢင်ႈ
 • မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်ဢူဝ်ႁူဝ်ၸတ်းပွင် ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း
 • မီးၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ
 • မီးလွင်ႈၽွမ်ႉတႃႇလူင်းမိုဝ်းသွၼ် ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵူႈလၢႆးလၢႆး
 • မေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႁဵၼ်း
 • မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း IT မႃးၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်
 • မီးၼမ်ႉၵတ်ႉလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်

ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း

ၵၢၼ်သွၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ

တၢင်းႁိုင် ၵၢၼ်သွၼ်

6 လိူၼ် (December – May)